Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——o0o——

VĂN BẢN THỎA THUẬN PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG

CỦA VỢ CHỒNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN

Hôm nay, ngày … tháng … năm ……………, tại …………………………………….; chúng tôi ký tên dưới đây những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm:

Bên A

Họ và tên ông                       : ………………………………..

Sinh năm                                : ………………………….

Chứng minh nhân dân số    : ………………………………………..

Thường trú tại                       : …………………………………………………………………

Bên B

Họ và tên bà                          : ………………………………………..

Sinh năm                                : ………………………..

Chứng minh nhân dân số    : …………………………………………..

Thường trú tại                       : …………………………………………………………………

Bên A và Bên B là vợ chồng theo Giấy chứng nhận kết hôn số ……….., quyển số ………. đăng ký tại …………………………………………………. ngày …………………….

Chúng tôi thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng như sau:

ĐIỀU 1

PHÂN CHIA TÀI SẢN LÀ BẤT ĐỘNG SẢN

Trong thời kỳ hôn nhân, chúng tôi có tạo lập được tài sản chung sau:

 • Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Quyền …………….
 • Quyền………………….
 • Quyền ………………..

Bằng văn bản này chúng tôi thỏa thuận chia tài sản chung như sau:

Toàn bộ quyền …………………………

Sẽ được chia cho Bên B.

Như vậy sau khi Văn bản thỏa thuận này được ………………………………………….chứng nhận, toàn bộ quyền sở hữu …………………….. nêu trên hoàn toàn thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của Bên B.

Bên B được toàn quyền liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản được chia nêu trên.

Chúng tôi xin chịu hậu quả pháp lý phát sinh sau này (nếu có) về cam kết này.

ĐIỀU 2

CÁC THỎA THUẬN KHÁC

 1. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản đã đã được chia thì thuộc quyền sở hữu riêng của mỗi người, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;
 2. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản chung còn lại vẫn thuộc sở hữu chung của vợ chồng;
 3. Thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;
 4. Các tài sản chung còn lại không được thỏa thuận chia là tài sản chung của vợ, chồng.

ĐIỀU 3

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Việc thỏa thuận phân chia tài sản chung được thực hiện theo đúng ý chí của vợ chồng chúng tôi và không trái pháp luật;
 2. Tài sản được phân chia thuộc sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của vợ chồng chúng tôi, không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng, không bị xử lý bằng quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu, sử dụng chưa chấp hành. Những thông tin về tài sản trong thỏa thuận này là đúng sự thật;
 3. Việc thỏa thuận phân chia tài sản chung nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ bị vô hiệu nếu có cơ sở xác định việc phân chia tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;
 4. Những thông tin về nhân thân trong thỏa thuận này là đúng sự thật;
 5. Thỏa thuận được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc;
 6. Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung thỏa thuận nêu trên.

ĐIỀU 4

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc thỏa thuận này;
 2. Hiệu lực của văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng được tính từ ngày văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng được Văn phòng công chứng Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận. Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản, do các bên ký tên, có chứng nhận của Văn phòng công chứng Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh và trước khi đăng ký.
 3. Các bên đã tự đọc lại văn bản thỏa thuận, đã đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản thỏa thuận này và ký tên dưới đây.

BÊN A                                                                                   BÊN B

 

 

 

 1. DỊCH VỤ LUẬT SƯ
 • Tư vấn quy định của pháp luật về tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;
 • Tư vấn xác định tài sản riêng của vợ chồng có trước hôn nhân;
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;
 • Giải quyết tranh chấp trong việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

Leave Comments

0833.666.268
0833.666.268