Chuyên mục: Biểu Mẫu

  • Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——o0o—— VĂN BẢN THỎA THUẬN PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN Hôm nay, ngày … tháng … năm ……………, tại …………………………………….; chúng tôi ký tên dưới đây những người tự nhận thấy […]
    Xem thêm
0833.666.268
0833.666.268